X

Lantbruket och klimatet - Ett helhetsgrepp

Världen står inför en klimatkris som redan nu har stora konsekvenser för människor och miljö. Lantbruket står för ca 20% av de växthusgaser som människan orsakar och det är inte möjligt att bedriva lantbruk helt utan växthusgasutsläpp. Samtidigt måste utsläppen minska kraftigt, precis som i resten av samhället, om de globala klimatmålen ska kunna nås.

När lantbrukets klimatpåverkan diskuteras fokuseras det oftast på en sak i taget. Vissa talar mest om kornas metanutsläpp, andra om fossilfria bränslen. Ekologiska Lantbrukarna vill med det här projektet istället försöka ta ett helhetsgrepp på lantbrukets roll för den globala uppvärmningen och klargöra var de stora växthusgasflödena uppstår och hur de kan påverkas. Alla ansträngningar för att minska klimatpåverkan är viktiga, men ska vi göra ordentlig skillnad måste vi se den större bilden. Vi behöver acceptera målkonflikter och samtidigt diskutera vägen framåt i termer av möjligheter. Lantbruket har stora möjligheter att även bidra positivt med ökad kolinlagring och ökad biologisk mångfald som bland annat behövs för att klara de klimatförändringar som redan sker.

Detta projekt är ett rådgivningsprojekt lett av Ekologiska Lantbrukarna på uppdrag av Jordbruksverket inom ramen för livsmedelsstrategins handlingsplan. Som en del i projektet har Ekologiska Lantbrukarna tagit fram en ny, unik rapport som sammanställt det totala forskningsläget om lantbrukets klimatpåverkan, globalt och i Sverige. Rapporten visar utsläppen från både ekologiskt och konventionellt lantbruk, med en fördjupning i ekolantbrukets klimatpåverkan. Projektets vidare arbete handlar om att utifrån rapportens slutsatser och i samverkan med branschens aktörer stärka rådgivare och lantbrukare i arbetet med att minska klimatutsläpp och öka kolinlagring på gårdsnivå.

Här kan du ladda ner rapporten

Här kan du läsa pressmeddelandet som sammanfattar delar av rapporten

Åtgärder för ökad klimatnytta på ekogården

Även om ekologiska gårdar generellt har gjort en del av de anpassningar som klimatutmaningen kräver, finns mycket kvar som kan och bör göras bättre ur ett klimatperspektiv. Utifrån det samlade forskningsläget som presenteras i den här rapporten listar vi här några åtgärder som är aktuella för ekogården. Dessa råd är framtagna efter att ha diskuterat rapporten med ett tjugotal rådgivare och aktiva ekolantbrukare, och ska ses som en första introduktion för vidare samtal om vilka åtgärder som passar bäst på just din gård. I praktiken beror det förstås på respektive gårds förutsättningar och situation vad som är lämpligt, möjligt eller bäst att börja med.

Det är viktigt att påpeka att många strukturella förbättringar inom ekoproduktionen, och inom annat lantbruk, kan inte lösas av enskilda lantbrukare utan behöver ske i ett samspel mellan forskning, rådgivning och företag i insatsmedels- och förädlingsindustri.

  Konkreta åtgärder på gårdsnivå:

 • Anpassa djurantal efter hur mycket foder du kan odla själv på gården, sträva efter 100 % självförsörjning på din egen mark eller i samarbete med närliggande gårdar.

 • Optimera stallgödselanvändningen för maximalt näringsutnyttjande och minimalt med läckagerisk.

 • Arbeta för att minska alla utsläpp, stora som små. Förnybar energi och fossilfria drivmedel är ett steg på vägen, även om odlingen och djurhållningen också behöver anpassas för att komma åt de stora källorna.

 • Se vilken mark du har som skulle kunna passa för att odla grödor för humankonsumtion, något eller några år i växtföljden. Efterfråga samarbete med förädlingsindustrin för att få avsättning.

 • Odla vall, gärna flerårig, som en självklar del i växtföljden även om du inte själv har djur.

 • Sträva efter kretslopp mellan djur och odling - har du ren växtodling, se över om du kan samarbeta med djurgård inom rimligt avstånd för gödsel- och foderutbyte.

 • Se över foderstaterna till dina djur och optimera din vallskörd för god kvalitet. Idisslare, även mjölkkor, kan i många fall klara en god produktion på ett bra grovfoder och bete med minimalt tillskott av kraftfoder och spannmål.

 • Producera så mycket mervärde som möjligt i den produktion du har, och sträva efter god skörd och kvalitet inom de givna ramarna som ekoproduktionen har.
 • Vill du fördjupa dig mer i lantbrukets klimatpåverkan?

  Ekologiska Lantbrukarna har tagit fram ett studiematerial baserat på rapporten. Materialet riktar sig till lantbrukare eller rådgivare som vill fördjupa sig i lantbrukets klimatpåverkan och koppla rapportens slutsatser till det gårdsnära arbete. Materialet är uppdelat i tre delar: en studieguide, en föreläsning samt anteckningar som underlättar att förstå föreläsningsmaterialet. Under våren 2021 kommer materialet kompletteras med informationsfilmer och korta, enkla sammanfattningar. Kontakta gärna projektledare Ida Lind om du har några frågor om föreläsningsmaterialet eller om du vill ha föreläsningsmaterialet i PowerPoint-format.

  Här kan du ladda ner studieguiden

  Här kan du ladda ner föreläsningsmaterial i PDF-format med branschspecifika avsnitt för mjölk och växtodling

  Här kan du ladda ner anteckningar kopplat till föreläsningsmaterialet