MENY menu

Ett heltäckande system

Grunden i det ekologiska lantbruket är att alltid se till helheten och de lokala kretsloppen. Vi vill bedriva ett lantbruk inom planetens gränser där vi frivilligt väljer bort metoder och insatsmedel som inte går hand i hand med ett hållbart brukande. I ett heltäckande system ingår det att djuren ska ha ett bra liv och att vi ska bidra till mer biologisk mångfald. Det innebär även att vi inte använder oss av kemikalier som kan skada naturen och djuren runt om oss. Vi odlar också på ett sätt som gör att vi bidrar till mer kolinlagring i jorden. När vi odlar ekologiskt bidrar vi även till att maten blir mer lokal. På så sätt är ekologisk produktion en helhetslösning för många av vår tids stora hållbarhetsutmaningar. Man kan lika ekologiskt vid en schweisisk armékniv som har en mängd olika verktyg för att på så sätt vara rustad för olika problem.

Ekologiskt bidrar till de globala målen

År 2015 antog världens länder 17 globala hållbarhetsmål som utgår från tre dimensioner: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Ekologisk produktion bidrar till att nå åtta av de globala målen.

Mål 2, Ingen hunger: Ekologiskt jordbruk bidrar till matsäkerhet och hållbara matsystem.

Mål 3, God hälsa och välbefinnande: Ekologiskt jordbruk producerar näringsrika produkter som inte har behandlats med naturfrämmande kemikalier som kan negativt påverka människors hälsa.

Mål 6, Rent vatten och sanitet för alla: Ekologiskt lantbruk bidrar till lägre risk för förorenat vatten samt bidrar till att marken har en bättre vattenhållningsförmåga.

Mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Den ekologiska produktionen kräver inget användande av kemikalier som kan skada hälsan och ger merbetalning till bonden.

Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion: Ekologiskt jordbruk bidrar till mer hållbara matsystem som har mindre belastning på miljön och ställer krav på rättvis produktion.

Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna: Ekologiskt lantbruk är kvävefixerande, använder mindre växthusgaskällor och är till större del kolinlagrande.

Mål 14, Hav och marina resurser: Det sker inga utsläpp av naturfrämmande kemikalier från ekologiskt lantbruk till haven, vilket leder till ett friskare marint liv. Det är även lägre kväveutlakning från ekologiska fält, vilket gör att det inte blir lika mycket övergödning.

Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald: En ekologisk gård har ca 30–50% högre biologisk mångfald än en konventionell.

Nationella miljömål och ekologisk produktion

Sverige har ytterligare 16 miljökvalitetsmål utifrån nationella utmaningar och inriktade på de viktigaste åtgärderna. Den ekologiska arealen i Sverige används som indikator för att utvärdera följande mål:
● Ett rikt odlingslandskap
● Giftfri miljö
● Ett rikt växt- och djurliv
● Grundvatten av god kvalitet
● Begränsad miljöpåverkan

Därför görs det specifika satsningar inom livsmedelsstrategin för att öka den ekologiska produktionen. Ekologiskt är ett verktyg för att nå hållbarhetsmål!

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.