X

Vilda pollinerare hotade, ekologiskt lantbruk en del av lösningen

11 december 2018
Odling av frukt och grönt beror av vilda pollinerande insekter. Bekämpningsmedel, igenväxning och intensivt jordbruk med hög näringsbelastning hotar dem. Ekologiskt lantbruk bidrar direkt till att förbättra situationen.

Detta diskuterades på en konferens arrangerad av Jordbruksverket med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i förra veckan.

Erik Sjödin på Naturvårdsverket beskrev de största hoten mot de vilda pollinatörerna:
– Det är grönytor som växer eller planteras igen, bekämpningsmedel, ökad näringsbelastning och intensifierat jordbruk. Bara 1 procent av Sveriges yta utgörs idag av ängs -och betesmark!
För att förbättra situationen vill Naturvårdsverket höja ersättningen till ekoproduktion, ge miljöersättning för skapande och skötsel av småbiotoper och översyn av ersättning till restaurering och skötsel av betesmarker och slåtterängar.

Fler nyheter