Humlor och bin ökar skörden av åkerböna

28 may 2012
Intresset för inhemsk odling av trindsäd som åkerböna och ärter har ökat under senare år. De kan ersätta importerade sojabönor och för den enskilde lantbrukaren har grödorna ett stort värde som omväxlingsgrödor till spannmål. Ett forskningsprojekt visar att humlor och bin kan öka skörden av åkerböna med 21 procent.

I grödor som åkerböna och rödklöverfrö är vildbin de viktigaste pollinatörerna. Vildbin är därmed en nyckelgrupp för ekosystemfunktion och hållbar utveckling i jordbrukslandskapet. En allvarlig trend i Västeuropa och Sverige är att förekomst och mångfald av vildbin minskar. Av de knappt 300 svenska vildbiarterna har nära en tredjedel blivit så sällsynta eller gått så kraftigt tillbaka att de har rödlistats.

Under tre år, 2008 – 2010, genomfördes 12 försök i syfte att undersöka hur förekomst av pollinatörer påverkar åkerbönans avkastning, proteinhalt, tusenkornvikt, grobarhet samt vattenhalt vid skörd. Försöken med pollinering av åkerbönor visade att humlor och bin kan öka skörden med upp emot 21 procent. En bra insektspollinering kan även ge en snabbare och jämnare mognad samt en högre grobarhet. Både antalet baljor per planta och antalet bönor per balja ökar vid insektspollinering.

Läs mer här

Fler nyheter