MENY menu

Regeringen tar bort satsningar på eko

Den 20 september lämnade regeringen in budgeten för 2024 till riksdagen. Angående ekologisk produktion och marknad skriver de att de inte ser behov av specifika mål för ekologiskt, och inga medel avsätts i budgeten för det arbete med "Åtgärdsplan för ökad ekologisk produktion, konsumtion och export" i Sverige som Jordbruksverket och branschen arbetat med sedan 2017.
Livsmedelsstrategins övergripande målsättning är fortfarande tydlig om att all svensk produktion ska öka, inklusive ekologisk, samtidigt som nationella miljömål ska nås. På Europeisk nivå finns även unionsgemensamma målsättningarna inom miljö-, och klimatområdet, där bland annat 25 procent ekologiskt brukad areal och en ökad konsumtion ekologisk mat i linje med det ingår.

Utdrag ur budgetpropositionen, utgiftsområde 23, s 40:
"Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om att svensk livsmedelsproduktion ska styras av konsumenternas efterfrågan och inte av politiskt bestämda kvantitativa mål för produktion och konsumtion kopplade till specifika produktionsformer (bet. 2016/17:MJU23 punkt 37, rskr. 2016/17:338). Den dåvarande regeringen presenterade i budgetpropositionen 2018 mål för ekologisk produktion och offentlig konsumtion till 2030 (prop. 2017/18:1 utg. omr. 23). Regeringen anser inte att det finns behov av att ha mål för ekologisk produktion och konsumtion då svensk livsmedelsproduktion ska styras av konsumenternas efterfrågan. Behovet är i stället att stärka konkurrenskraften i hela livsmedelskedjan. Regeringen delar riksdagens bedömning att svensk livsmedelsproduktion ska styras av konsumenternas efterfrågan och inte av politiskt bestämda kvantitativa mål för konsumtion och produktion kopplade till specifika produktionsformer. Därmed anser regeringen att tillkännagivandet är slutbehandlat."

Läs gärna hela budgeten nedan:

Regeringens budget

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala