MENY menu

Regeringen måste stärka villkoren för ekologisk produktion

Stärk villkoren för den ekologiska produktionen i jordbrukspolitiken
- för ökad miljö- och klimatnytta och robusthet i svenskt lantbruk

Ekologiska Lantbrukarna har tagit del av den strategiska planen för jordbrukspolitiken 2023–
2027 i sin helhet och EU-kommissionens brev med kritiska kommentarer på den svenska planen. Med anledning av detta har vi skickat ett brev till berörda ministrar med våra kommentarer.

Brevet går att läsa i sin helhet nedan, men i korthet vill vi påminna om ett antal konkreta förslag och åtgärder som har diskuterats under arbetets gång och som tydligt svarar upp mot de behov EU-kommissionen trycker på:

● Behåll eller återför en förbättrad ersättning för vallodling.

● Behåll incitamenten för ekologiska gårdar att hävda naturbetesmarker, genom att inte
(som planen ser ut nu) ta bort naturbetes-arealen som grund för ersättning till
ekologisk djurhållning.

● Stärk budgetutrymmet för ersättning till ekologisk produktion i linje med målet i den
svenska livsmedelsstrategins handlingsplan om 30 % ekologisk brukad areal till år
2030.

Läs brevet

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM