X

Omställningen till eko ökar

24 maj 2016
I ett pressmeddelande från Jordbruksverket meddelas att omställningen till eko ökar igen. Under flera år har arealen mark som är under omställning till ekologisk produktion minskat i Sverige. Men 2015 ökade dock arealen med 15 600 hektar till 52 500 hektar. Den redan omställda ekologiska arealen var på 466 700 hektar, i stort sett oförändrad jämfört med 2014.

2015 brukades totalt 519 200 hektar jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder. Det motsvarar 17 procent av Sveriges totala areal jordbruksmark. Den ekologiskt brukade marken bestod av 398 800 hektar åkermark och 120 400 hektar betesmark som antingen var ekologisk eller under omställning till ekologisk produktion.

Förutsättningar för mer ekologiskt
Mark som brukats med konventionella metoder måste under en övergångsperiod brukas enligt reglerna för ekologisk produktion innan den kan godkännas som ekologisk. Av diagrammet nedan framgår att arealen under omställning till ekologisk produktion var som högst 2010 för att därefter minska fram till 2014. År 2015 ökade arealen under omställning igen.

17 procent av jordbruksmarken brukas ekologiskt
Den ekologiska arealen ökade stadigt fram till 2013, därefter har ökningstakten varit avtagande. År 2015 var den ekologiska arealen i stort sett oförändrad jämfört med 2014. Genom att arealen under omställning ökade förra året skapas dock förutsättningar för en ökning av den ekologiska arealen under kommande år.

Här kan du se statistiken

Fler nyheter