MENY menu

Nya övergripande mål för ekolantbrukets utveckling

Ekologiska Lantbrukarna har antagit övergripande strategiska hållbarhetsmål för hur branschen kan utvecklas. Målen spänner från fossilfrihet och cirkularitet av näringsämnen till mångfald bland lantbrukare och rättvisa villkor.

– Vi vill utveckla en så hållbar livsmedelsproduktion som möjligt för djur, natur och människor, med det ekologiska lantbruket som spjutspets för lantbruket som helhet. Samtidigt är en säkrad lönsamhet i våra företag avgörande för att det ska vara möjligt. Därför har vi identifierat dessa övergripande målområden där vi kan bli ännu bättre, både för planetens skull och för att skapa förtroende och betalningsvilja för våra produkter berättar Erika Olsson, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.

Ekologisk produktion utgår i grunden från fyra principer om hälsa, ekologi, rättvisa och omsorg. Dessa är formulerade av den internationella ekologiska paraplyorganisationen IFOAM Organics International. Principerna utgör visioner för hållbar livsmedelsproduktion och det är dessa som dagens regler, praktik och marknadskoncept för ekologiska livsmedel strävar mot - även i Sverige. Dessa ligger därför som grund för de nyligen antagna övergripande strategiska hållbarhetsmålen. Målen handlar om hur föreningen vill att det ekologiska lantbruket ska utvecklas som en del av hela branschens utveckling. De ämnar inte vara heltäckande, men tar avstamp i globala kriser som förlust av biologisk mångfald, klimatkrisen, samt de utmaningar svenskt lantbruk möter idag med icke-slutna kretslopp och sviktande lönsamhet.

– Flera av målen förutsätter en systemförändring i samhället som Ekologiska Lantbrukarna inte ensamt kan genomföra. Det kommer behövas samverkan på alla nivåer; på våra gårdar, i politiken och i näringslivet, säger Erika Olsson, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.

De övergripande strategiska målen är resultatet av ett strategiarbete som initierades på Ekologiska lantbrukarnas stämma 2020. En bred enkät genomfördes sedan med svar från över 600 ekobönder från hela landet samt ett femtiotal rådgivare, revisorer och experter nära ekolantbruket. Resultaten i enkäten, diskussioner i styrelse och kansli samt inspel från förtroendevalda i Ekologiska Lantbrukarnas 19 distrikt ligger till grund för detta dokument.

Strategidokumentet ska användas som övergripande vägledning för Ekologiska Lantbrukarnas arbete med utveckling av ett frisk natur och ett livskraftigt lantbruk. Här hittar du de strategiska målen i sin helhet.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM