X

Nya KRAV-regler till 2021

3 juli 2020
Den 1 januari 2021 börjar nya KRAV-regler för växtodling, slakt och klimat att gälla. Ekologiska Lantbrukarna har deltagit i remissförfarandet, och kan konstatera att de nya reglerna på många sätt är en kompromiss mellan flera väldigt olika, spridda viljor och intressen. 
De viktigaste ändringarna för lantbrukare är:

Växtodling: Kravet på 20 procent vall eller gröngödsling i växtföljden förändras, med tydligare regler för under vilka förutsättningar lantbrukare kan gå ner till 10 % vall eller gröngödsling. Inga särskilda skäl kan anföras för att gå under 20 %, istället behöver två av tre valbara åtgärder göras istället:
a) 10 procent av grödorna i växtföljdens omlopp är
baljväxter.
b) Höst- eller vinterbevuxen mark finns på minst 30
procent av din KRAV-certifierade areal varje år.
c) Mellangröda, bottengröda eller fånggröda finns på
minst 50 procent av din KRAV-certifierade areal varje år.

Övriga växtodlingsregler:
Maximalt 170 kg kväve per hektar och år får tillföras odlingsmark via tillåtna gödselmedel.
Kravet på fosforbalans gäller även för mindre lantbruksföretag.

Klimat: Större KRAV-certifierade lantbruk och växthusföretag ska mäta och beräkna sin klimatpåverkan.

Slakt: Tilläggskrav om vilka djur som får övernatta och hur övernattningen på slakteri ska ske. Slakterier får övernatta högst 30 procent av de KRAV-certifierade idisslarna, vilket är en ökning från tidigare 20 % för att göra det flexiblare för slakterier av alla storlekar att hantera KRAV-djur.

Läs mer om reglerna på KRAVs hemsida

Fler nyheter