X

Mjölk på hemodlat foder

10 maj 2016
I ett forskningsprojekt på SLU har man utvärderat effekten av en ekologisk foderstat med kraftfoder som utgörs av endast spannmål i kombination med högkvalitativt ensilage. En sådan foderstat skulle innebära att de flesta ekologiska mjölkproducenter i Sverige kan basera hela sin mjölkproduktion på hemodlat foder. Det skulle också innebära minskade utgifter för foder genom att kostnaden för proteinfoder uteblir helt.

På EPOK SLUs hemsida kan man läsa att forskarna jämförde foderstater med endast ensilage och spannmål med foderstater där korna även fick proteintillskott i kraftfodret. I ett utfodringsförsök hade ensilaget olika innehåll av råprotein (13 procent respektive 17 procent). I det andra utfodringsförsöket utformades foderstaten för att ge samma mängd AAT till alla kor. Resultatet i båda försöken var likartad och visade att mjölkproduktionen utan proteinkoncentrat gav signifikant lägre mjölkmängd och signifikant högre fetthalt.

De ekonomiska beräkningarna visade att mjölkintäkter minus foderkostnader varierade under de två aktuella åren. En slutsats är att priserna på både mjölk och på foder varierar så kraftigt mellan år och plats att det får bli upp till varje lantbrukare att optimera insatserna.

I detta projekt var nettot mjölk-foder per kg mjölk mer positivt för foderstaterna som består endast av ensilage och spannmål, trots att mjölkavkastningen (ECM) var 12 procent lägre första året och 7 procent lägre andra året. För att ha en strategi kring vad som är lönsamt för mjölkföretaget är det viktigt att överväga helheten och undvika att dra alltför snabba slutsatser. Den totala lönsamheten är givetvis inte enbart nettot mjölkintäkt minus foderkostnad. För att kunna hålla samma intäkt i sitt mjölkföretag måste man ha fler kor om varje ko avkastar mindre mjölk. Det för med sig investeringar i koplatser, fler semineringar, fler kalvningar och fler rekryteringsdjur. Allt detta måste givetvis vägas in i en total kalkyl. Men det ska understrykas att i de allra flesta fall under de senaste tre decennierna har högre mjölkavkastning också givet ett bättre netto räknat som mjölk minus foder per ko och dag. Att så inte är fallet nu är ett utslag av att förutsättningarna har förändrats, framförallt på grund av ett nästan dubbelt så högt kraftfoderpris och ett stagnerat mjölkpris.

För att utreda hur en foderstat med enbart vall och spannmål skulle påverka kornas avkastning, levande vikt och fruktsamhet om foderstaten ges under en hel laktation har nya försök finansierade av SLF, påbörjats på SLU där 50 kor ingår i ett försök under en hel laktation.

Finansiär: SLU EkoForsk 2011-2013

Projektansvarig: Eva Spörndly, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU.

Texten är hämtad från EPOK SLU

Fler nyheter