menu

Minskad försäljning under kvartal två

Under kvartal två minskade försäljningen av ekologiska livsmedel på den svenska marknaden, jämfört med föregående år. Minskningen antas delvis vara en rekyl av den hamstring som skedde under coronapandemins första månader. Andelen ekologiskt i dagligvaruhandeln minskar därmed från 7,9 procent till 7,0 procent, jämfört med toppåret 2016. Det visar Ekologiska Lantbrukarnas nya och utvecklade kvartalsrapport “Svenskt ekoindex”.

Kvartalsrapporterna följer försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln och lanserades för första gången 2018. Tack vare utökad finansiering av Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin har kvartalsrapporterna nu utvecklats till att bli mer heltäckande och lättillgängliga. Sedan tidigare följer svenskt ekoindex försäljningsutvecklingen för kött, ägg, mejeri och spannmålsbaserade produkter. Numera följs även den totala ekoförsäljningen och kategorin frukt- och grönt särredovisas. Rapporten visar dessutom löpande ekoandelen av den totala försäljningen inom varje kategori.

– Nu kan vi ge en mer heltäckande bild av ekomarknadens utveckling och insamlad data blir mer tillgänglig, säger Gunilla Östangård, nyanställd marknadsutvecklare på Ekologiska Lantbrukarna.

Kvartal 2 2021 visar på en minskning i andelen ekologiskt inom alla kategorier, undantaget frukt- och grönt, vilket till viss del kan förklaras av hamstringen som skedde under coronapandemins första tid. Tabellen nedan visar förändringen inom varje kategori vilket sammantaget resulterar i en minskning av ekomatens marknadsandel på 0,9 procent jämfört med toppåret 2016. Ekoandelen i dagligvaruhandeln landade under det första halvåret i år på 7,0 procent.

Ekologiska Lantbrukarna menar att det är svårt att analysera marknaden på grund av ändrade konsumtionsmönster under pandemin, men att det är oroande att ekoandelen minskar. Det innebär att utvecklingen i Sverige går i otakt med de nationella och internationella mål som samhället antagit.

– Just nu sker flertalet stora satsningar på att öka efterfrågan på ekologisk mat och vi ser att marknadsläget är annorlunda i resten av Europa. Det har också varit en god uppslutning från dagligvaruhandeln bakom kampanjerna Eko-september och Känn lugnet, men engagemanget för ekomaten måste öka. Handeln kan ta mer ansvar och öka marknadsföringen och exponeringen av ekologiska produkter, säger Sofia Emilsson verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Här kan du ladda ner rapporten.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM