MENY menu

Låga ambitioner i Jordbruksverkets framtidsförslag

Trots att ekologisk produktion tydligare än någonsin tillskrivs positiva effekter och fördelar, föreslår Jordbruksverket att regeringen ska sänka ambitionerna. Det visar Jordbruksverkets ekoutredning och förslag till framtida landsbygdsprogram.

– Jordbruksverket nämner ekoproduktionens fördelar för miljö, djur och landsbygd, men inget om marknaden, vare sig den inhemska eller Sveriges potential som exportland av ekologiska livsmedel. Den låga ambitionsnivån gör att vi riskerar att öka importen istället för att ta tillvara affärsmöjligheter för ekologisk mat. Ett högt ställt ekomål bör vara en näringspolitisk strategi för tillväxt i svenskt lantbruk och livsmedelsindustri, anser Carl-Erik Ehrenkrona, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.

Att ett mål för ekologisk produktion sätts är bra, men det är för lågt. Jordbruksverket föreslår att minst 20 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt, men i praktiken innebär det istället en minskad omläggningstakt. Sedan 2005 har ekoarealen ökat med mer än en procentenhet per år.

Miljöersättningen föreslås bli differentierad på två nivåer så att den är högre i slättbygd än i övriga områden. Odlare i slättbygd kan dessutom komma att få en särskild ersättning för att ställa om till ekologisk produktion.
– Det är positivt att stimulera omläggning på slätten, men vi efterfrågar en analys som visar att detta är rätt metod, säger Carl-Erik Ehrenkrona.
Förslaget skapar sämre konkurrenskraft för företag i skogs- och mellanbygd. Samtidigt konstaterar Jordbruksverket att ekologisk produktion är avgörande för att hålla landsbygden levande just i dessa bygder. De fördelar ekologisk produktion har i form av fler gårdsbutiker, mer förädling på gården och mer betesmark riskerar att minska med detta förslag.

Utredningen rekommenderar att ta bort ersättning till ekologisk vall, den ekologiska odlingens motor, som generar många miljöfördelar. Konsekvensen blir att man styr produktionen mot mindre miljönytta. Dessutom föreslås stödsystem som kommer att tvinga lantbrukaren att lägga om hela gården på kort tid, vilket går stick i stäv med den rådgivning som ges, som menar att det är bäst att lägga om gradvis. Det kan avskräcka större spannmålsodlare och därmed minska omläggningen på slätten, vilket är tvärt emot vad Jordbruksverket vill.

Trots positiva ordalag om ekologisk produktion och dess effekter är Jordbruksverkets ambitioner för framtiden låga. Går förslagen igenom innebär de ett hot mot konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion, miljön och landsbygdsutvecklingen i Sverige.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.