menu

Ge lantbruket förutsättningar att bidra positivt till klimatomställningen!

Sverige har äntligen en ny landsbygdsminister på plats. Anna-Caren Sätherberg, socialdemokrat från Jämtland, betonade i sitt tal under regeringsförklaringen flera viktiga landsbygdsfrågor som tillgång till service, bredband och annan infrastruktur, men mindre om lantbruk och miljö.

– Jag vill verkligen gratulera Sätherberg till ett extremt viktigt uppdrag, att Sverige har en landsbygdsminister på plats är inte bara viktigt för lantbruket som näring utan för hela samhället. Sveriges lantbrukare sitter på nycklarna både till livsmedelstrygghet och viktiga miljömål, säger Erika Olsson ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.

Den absolut viktigaste frågan för den nya landsbygdsministern att prioritera nu är enligt Ekologiska Lantbrukarna att Sverige antar en ambitiös nationell strategisk plan för jordbrukspolitiken (CAP) som tydligt styr mot livsmedelsstrategins mål att öka livsmedelsproduktionen samtidigt som viktiga miljömål nås.

– Politiken måste börja prioritera och staka ut riktningen för hur vi ska öka den svenska matproduktionen, och av vad. Stöd och ersättningar i strategiska planen kan, mycket tydligare än de förslag vi sett hittills, styra till att de som går längst för att utveckla riktigt hållbar matproduktion premieras mest, säger Erika Olsson.

Ett område som pekats ut av EU kommissionen som särskilt viktigt i reformen av jordbrukspolitiken är att öka klimatnyttan i jordbruket genom ökad kolinlagring. Den enskilt viktigaste åtgärden för att öka markkol i jordbruksmark är att få in vallodling i växtföljd med ettåriga grödor. I de förslag som presenterats till strategisk plan för Sverige finns dock ingen ersättning för att lagra in kol genom vallodling. Den befintliga och ganska blygsamma vallersättningen till djurgårdar föreslås däremot tas bort.

– Vallodling i kombination med ettåriga grödor är vi duktiga på i Sverige, och vallen lagrar mellan 300-600 kg kol per hektar och år, jämfört med ensidig odling av ettåriga grödor som tvärtom ger kolförluster från marken. Vallodling borde premieras i den nya politiken, med en kraftfull ersättning till alla typer av gårdar - ekologiska som konventionella - för odling av vall i växtföljd med ettåriga grödor, säger Erika Olsson.

Vallens betydelse för kolinlagring är också en av anledningarna till att EU-kommissionen har antagit långsiktiga ambitiösa målsättningar om en ökad andel ekologisk livsmedelsproduktion. En av grundprinciperna i ekologisk odling och som finns fastställt i certifieringarnas regelverk är att ha varierade växtföljder med vallodling, även på renodlade växtodlingsgårdar utan djur. I den svenska livsmedelsstrategins handlingsplaner finns mål om en ökad ekologisk produktion, men till skillnad från i andra EU-länder går den svenska marknaden trögt.

– Just nu står vi inför en situation där allt fler ekobönder räknar och funderar på om det är möjligt att fortsätta med ekologisk produktion. Det är ett risktagande att satsa på ekologisk produktion och det är viktigt att politiska ersättningar finns där för att skapa långsiktigt trygghet när marknaden sviktar. På så sätt kan vi ha kvar en stark svensk ekoproduktion för att både kunna möta efterfrågan i Europa och för att kunna svara upp när efterfrågan på hemmaplan går upp igen. Förutom ersättning till vallen är därför en höjd ersättning till ekologisk produktion samt investeringsstöd som tydligt premierar hållbara investeringar, viktiga för oss, säger Erika Olsson slutligen.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM