X

Fortsatta satsningar på ekologiskt i höstbudgeten

21 september 2020
Regeringen meddelade i dag att Jordbruksverket tillförs 25 miljoner kronor per år 2021–2023 för fortsatt arbete med samordningsfunktionen för ekologiska livsmedel. Samordningsfunktionen bildades 2017 för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel som ett led i satsningarna inom livsmedelsstrategin.

Ekologiska Lantbrukarna, Organic Sweden, KRAV m.fl. välkomnar beskedet från regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Detta gör att viktiga satsningar på ekomarknaden och för att stärka konkurrenskraften hos svenska ekobönder kan fortsätta eller stärkas.

Beskedet kom efter flertalet inspel från Ekologiska Lantbrukarna och våra samarbetsorganisationer om vad som behövs om vi ska kunna jobba samlat för en ökad ekoproduktion och marknad i Sverige. Just nu finns utmaningar för den svenska ekomaten, inte minst mejeriprodukter men också på t.ex. spannmål och grönsaker där odlarna upplever en stor prispress. Hur det går för svenska ekobönder har direkt inverkan på våra miljömål om t.ex. biologisk mångfald, rent vatten och en högre djurvälfärd.

- För svenska ekobönder betyder det här att mer kan göras samlat för att efterfrågan och priserna till bonden för ekomaten ska öka, så att målen om att öka ekoproduktionen till 2030 kan nås i balans med marknaden, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Läs vårat pressmeddelande här.

I höstbudgeten kom även tidigare aviserad finansiering för att förlänga Landsbygdsprogrammet på motsvarande nivå som idag, vilket var välbehövligt när budgeten från EU minskar fr.o.m. nästa år. Den ytterligare medfinansieringen från regeringen och samarbetspartierna gör bland annat att ersättningar för miljönytta som skötsel av naturbetesmarker med betande djur samt för ekologisk produktion kan bibehållas till lantbruket på en oförändrad eller ökad nivå, vilket är viktigt för att inte tappa fart i hållbarhetsarbetet på gårdsnivå.

Sedan 2018 driver Ekologiska Lantbrukarna t.ex. projektet Ekobondens marknad på uppdrag av Jordbruksverket, som ett led i liknande satsningar inom livsmedelsstrategin. Syftet är att stärka ekobonden på marknaden genom bättre prisinformation och analyser av försäljning, produktion och tillgång på svenska ekoråvaror.

Fler nyheter