X

Farmer's group-möte i Sofia

20 juni 2016
Anders Lunneryd och Marianne Schönning deltog när IFOAM EU samlade sin ”Farmers´ group” till möte i Sofia i Bulgarien. ”Farmers´ group” bildades för drygt ett år sedan för att driva lantbrukarfrågorna tydligare än tidigare inom IFOAM EU.

En del av mötet ägnades åt arbetet med att stärka medlemsorganisationerna, underlätta deras samarbete och förtydliga deras roll i påverkansarbetet. Man utsåg en styrgrupp med Laurent Moinet från Frankrike som ordförande och tre vice ordförande. Gruppen ansvarar för att ta fram förslag som skall presenteras vid Farmers´ group nästa möte.

Inför CAP 2020-
Mötesdeltagarna hade att ta ställning till det interna arbetsmaterial som handlar om IFOAM EUs förslag till nästa jordbrukspolitiska reform inom EU, CAP från 2020 och framåt. Man arbetar med ett omfattande dokument som förslag under rubriken ”Public money for public good”, fritt översatt ”allmänna pengar till allmän nytta” där syftet är att skattepengar skall göra bästa nytta inom lantbruk-, miljö-, djuromsorg och landsbygdsutveckling. Även frågor som rör global livsmedelsförsörjning lyfts in och långsiktig hållbarhet i livsmedelsproduktionen är nyckelfrågor. Våra svenska representanter fick gehör för att ta med frågor om integration och sysselsättning i förslaget. Det var många i gruppen som betonade hur viktigt det är att nästa CAP får en enkel och robust utformning. Från svensk sida presenterades det förslag som Ekologiska Lantbrukarna och Naturskyddsföreningen tog fram 2004 som byggde på ett antal olika moduler som man skulle kunna kombinera på olika sätt beroende på gårdens, brukarens och miljöns förutsättningar. Det var viktigt från deltagarna att vi betonar att de ekonomiska ersättningarna skall gå till lantbruket och inte på mellanhand hos olika konsulter.

Den utdragna frågan om ny ekolag
Den sedan länge pågående diskussionen om ny ekolag på EU-nivå diskuterades och de som är närmast den beslutsprocessen berättade om nuläget. Det är fortfarande starka viljor och svårt att enas mellan EU parlamentet, EU kommissionen och EU rådet i den så kallade ”trialogen”. Under de närmaste veckorna kommer vi att få besked om nästa steg tror vi, vid halvårsskiftet går ordförandeskapet vidare från Holland till Slovakien. Innan dess tror flera bedömare att ett beslut skall fattas.

Nuläget för ekologisk mjölkproduktion inom EU
Marianne Schönning och Haydn Evans har tagit initiativ till ett nätverksarbete kring situationen för ekologisk mjölk. Nu kommer IFOAM EU Farmers group att bilda en arbetsgrupp som följer och/eller arbetar tillsammans med en marknadsgrupp inom sektorn kring den ekologiska mjölken. Nästa möte med denna grupp kring ekologisk mjölkproduktion kommer att anordnas i Uppsala i höst. Vi återkommer mer om detta senare.

Fler nyheter