X

Ekosystemtjänster i lantbruket

3 maj 2016
Jordbruket ger utöver livsmedel och foder en stor mängd andra fördelar som till exempel öppna landskap, biologisk mångfald, jordmånsbildning och Klimatreglering (t.ex. kolsänkor). Nu har forskare vid JTI, SP och Chalmers har sammanställt aktuell kunskap om jordbrukets ekosystemtjänster i en ny rapport.

Ekosystemtjänster kan definieras som de nyttigheter som naturens ekosystem ger oss människor. Jordbruket omfattar många olika typer av ekosystemtjänster. Mat, foder, fiber, energigrödor med flera benämns i internationell litteratur som ”försörjande” och är de som är tydligast eftersom de har ett marknadsvärde och ger inkomster till lantbrukarna. Exempel på ”reglerande tjänster” är pollinering, klimatreglering och vattenrening, ytterligare tjänster är ”kulturella” och ”stödjande” och där återfinns rekreation, utbildning/lärande, kulturella arv respektive jordmånsbildning, markens kretslopp av näringsämnen och primär produktion av biomassa. Den enskilda gården både skapar och är beroende av ekosystemtjänster.

Nyheten är hämtad från Greppa Näringen. Läs hela artikeln här

Fler nyheter