MENY menu

Ekoodlingen i Sverige har slutat öka

Färsk statistik från Jordbruksverket visar att ekoodlingen i Sverige har slutat att öka och arealen under omställningen minskar för andra året i rad. Detta är oroväckande och ett resultat av osäkra politiska signaler, menar Ekologiska Lantbrukarna.

2012 brukades 16 procent, eller 478 000 hektar, av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder. Det var ungefär lika stor areal som 2011. Under flera år har ekologisk odling stadigt ökat men 2012 tog det stopp.

– Vi tror att detta är ett resultat av osäkra politiska signaler, Som intresseorganisation upplever vi att lantbrukarna känner en osäkerhet kring framtiden; det har kommit till deras kännedom att det ligger förslag på bordet som innebär en försämring för ekologisk produktion. Dessutom har den relativa lönsamheten jämfört med konventionell produktion sjunkit de senaste åren, säger Maria Dirke, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Eko - en effektiv åtgärd för att uppfylla miljömål
Ekologisk produktion är en effektiv åtgärd för en giftfri miljö och ökad biologisk mångfald, två av de nationella miljökvalitetsmålen. Det konstaterar Jordbruksverket själva i sin utredning inför kommande landsbygdsprogram. Inom landsbygdsprogrammet är målet att 20 procent av Sveriges jordbruksmark ska brukas med ekologiska produktionsmetoder år 2013. År 2012 brukades 16 procent ekologiskt.

– Om vi i Sverige menar allvar med att vilja uppnå våra nationella miljökvalitetsmål ligger ekologisk produktion mycket bra till för att åstadkomma dessa mål. Därför är det förvånansvärt att den politiska viljan inte är tydligare, menar Maria Dirke.

Mark som håller på att ställas om till ekologiskt minskar
Arealen jordbruksmark som år 2012 var under omställning till ekologisk produktion minskade med 44 % jämfört med år 2011. Det är nu andra året i rad som arealen under omställning minskar.

För år 2012 medförde detta att den totala arealen jordbruksmark, som var omställd eller under omställning till ekologisk produktion, inte ökade utan låg i nivå med 2011 års areal. Av Sveriges totala areal jordbruksmark var 15,7 % omställd eller under omställning till ekologisk produktion år 2012.

Viktigt med kontinuerliga signaler
– Den utveckling som vi nu ser i Sverige har man sett på andra håll tidigare, exempelvis har man i Storbritannien tappat tusentals hektar ekologisk produktion de senaste åren och osäkra politiska signaler anges som en starkt bidragande orsak till det. Det finns ett stort värde i att ha tydliga och kontinuerliga signaler till lantbrukarna. Därför ser vi fördelar med små förändringar i ersättningen till ekologisk produktion, menar Carl-Erik Ehrenkrona, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.

Här kan du läsa Jordbruksverkets statistik för ekologisk produktion 2012

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.