X

"Ekologiskt lantbruk skapar tillväxt och levande landsbygd"

16 september 2016
Allt fler väljer att köpa ekologiskt, men den svenska ekoproduktionen hänger inte med. Den kommande livsmedelsstrategin måste sätta upp tydliga målsättningar kring ekologisk produktion och konsumtion, annars riskerar vi att hamna efter i utvecklingen. Detta skriver Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, Svenska Naturskyddsföreningen och KRAV i en debattartikel på Altinget.se fredag 16 september.

Nu när arbetet med livsmedelsstrategin är inne i sitt slutskede vill vi upprepa nödvändigheten av tydliga målsättningar kring ekologisk produktion och konsumtion. Forskning visar att satsningar på ekologiskt jordbruk är samhällsmässigt lönsamt, driver hela lantbruket mot ökad hållbarhet och skapar konkurrenskraft för svenska bönder. Om inte Sverige tar tillvara på dessa möjligheter kommer vi att tappa eko-marknaden till de länder som satsar och gå miste om en värdefull utveckling på landsbygden.

Sverige saknar handlingsplan
I Danmark och Frankrike har politikerna satt upp mål för att öka ekoproduktionen. De har också tagit fram handlingsplaner med åtgärder för att nå målen. I Sverige finns varken mål eller handlingsplaner och dessutom har budgeten för att ersätta ekoböndernas miljöarbete minskat.

Om den här negativa utvecklingen fortsätter löper vi stor risk för en minskad ekoproduktion i Sverige – trots att konsumenterna köper ekologiskt som aldrig förr.

Flera fördelar med ekologiskt
Ekologiskt lantbruk bidrar positivt till samhällsnyttan inom områden som miljö, biologisk mångfald och hälsa. I en omfattande syntesrapport från det danska institutet ICROFS har ekologiskt lantbruk flera konkreta och positiva effekter:

- Minskade utsläpp av bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag
- Djur som får utlopp för sina naturliga beteenden
- Ökad biologisk mångfald
- Växtföljder som gynnar jordarnas bördighet
- Utveckling av många innovationer som spiller över på det konventionella jordbruket

Livsmedelsstrategi med ekomål
Den svenska livsmedelsstrategin måste ta tillvara på potentialen och de affärsmöjligheter som finns inom ekologiskt jordbruk. Här presenterar vi fyra argument för en livsmedelsstrategi som innehåller mål för ökad ekologisk produktion och konsumtion:

- Försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige växer med närmare 40 procent per år, men den svenska produktionen ökar inte alls i samma takt. Konsekvensen blir en ökad import när politiskt stöd saknas. Det är hög tid att svenska lantbrukare får de signaler de behöver från politiker och beslutsfattare. Vi vet att långsiktiga, ambitiösa och tydliga mål för den ekologiska produktionen och konsumtionen skulle få fler lantbrukare att ställa om.

- Den ekologiska produktionen ökar efterfrågan på svenskproducerade livsmedel, eftersom svenska konsumenter som väljer ekologiskt och KRAV-märkt gärna vill att maten också ska komma från Sverige. Det finns en betalningsvilja för ekologiska alternativ med svenskt ursprung. Detta bidrar till stärkt lönsamhet, framtidsoptimism och förutsättningar för svenska lantbrukare att öka sin ekologiska produktion. Samtidigt finns många fler konsumenter och kunder utanför Sveriges gränser med hög betalningsvilja och stort intresse för svenska produkter. Därför efterfrågas även politiska satsningar för att marknadsföra svenska ekologiska livsmedel på andra marknader. I vårt grannland Danmark får de danska ekologiska alternativen – med sina tydliga mervärden – agera draglok för dansk livsmedelsexport.

- Satsningar på ekologisk produktion driver investeringar i hela lantbrukssektorn. De går också i linje med behovet att skapa fler arbetstillfällen och tillväxt på landsbygden. Ekologiska gårdar är generellt större, genererar fler arbetstillfällen och drivs i större utsträckning av yngre personer. Ekologiskt lantbruk är också en viktig drivkraft för att få fram innovationer som fungerar inom all odling.

- Ekologiskt lantbruk driver hela lantbruket mot ökad hållbarhet. Ekologisk produktion kan enligt en ny rapport starkt bidra till att nå FN:s hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Därutöver bidrar det ekologiska lantbruket till nästan samtliga svenska miljömål.

Ekologiskt lantbruk stärker lönsamheten
Det finns inte någon motsättning mellan att satsa på ekologisk produktion och samtidigt stödja hela det svenska jordbrukets utveckling. Tvärtom, att satsa på ekologiskt lantbruk stärker det svenska lantbrukets lönsamhet och fokus på hållbarhet med mervärden som bättre miljö, ökad biologisk mångfald och god djuromsorg. Svenskt lantbruk kommer aldrig att kunna konkurrera med lågt pris, vilket gör att ekologiska livsmedel med sina tydliga mervärden passar extra bra att lyfta ur svenskt perspektiv.

Charlotte André, Organic Sweden

Maria Dirke, Ekologiska Lantbrukarna

Johanna Sandahl, Svenska Naturskyddsföreningen

Kjell Sjödahl Svensson, KRAV

Fler nyheter