MENY menu

Ekologiskt lantbruk ska vara GMO-fritt

Den ekologiska rörelsen, både i Sverige, Europa och i resten av världen, förespråkar en stark reglering av GMO (både s.k “gamla” GMO-tekniker och “nya” GMO-tekniker som Crispr-Cas9/gensax) av framförallt två anledningar:

Försiktighetsprincipen
Vi vill skydda våra ekosystem och inte utsätta människor och djur för risker. Det finns inte tillräckligt långsiktiga studier för att korrekt utvärdera de risker som GMO kan medföra, varken de nya eller de “gamla” GMO, framförallt gällande kombinationer av tekniker och hur dessa gener påverkar ekosystemet. Dessa risker överväger ev. nytta som GMO kan medföra. Vi menar att växtförädling och avel är viktigt, men kan göras utan dessa tekniker.

Maktfördelningen
Vi vill att lantbrukare ska ha mer inflytande över sin produktion och över marknaden. Genom att tillåta GMO flyttar makten över utsädet i ännu högre grad än idag från lantbrukare och medborgare till några få stora företag. Det handlar inte om att vi är motståndare mot ny teknik, utan är snarare en realistisk grundställning baserat på hur GMO påverkar oss lantbrukare i verkligheten och hur den biologiska mångfalden kan påverkas negativt då några få företag styr produktionen. Vem som äger produkten, hur den är framtagen, och vad det möjliggör och vart pengarna tar vägen är viktigare än hur produkterna ser ut rent genetiskt. I förlängningen leder GMO till ett smalare genetiskt utbud, ensidig kost och näringsbrist.

Därför menar Ekologiska Lantbrukarna att…

…ekologiskt lantbruk behöver inte GMO.
Det ekologiska lantbruket bygger på innovation, nyfikenhet och nya tekniker där biologisk mångfald och respekt för de naturliga kretsloppen står i fokus. Vi behöver en mångfald av robusta sorter som kan möta framtidens utmaningar och som i hög grad är anpassade för de lokala odlingsförhållanden i olika regioner och länder. Vi behöver också lantbruksdjur anpassade till ett jordbruk där foder och insatsmedel är mer lokala. Allt detta är fullt möjligt med dagens teknik och mer skulle kunna göras utan GMO för att utveckla växter och djur anpassade för ekologisk odling i olika delar av världen inklusive Sverige.
…GMO flyttar makten över maten från jordbrukare till ett fåtal multinationella bolag.
Den komplicerade teknik och de problematiska ägarförhållanden som genmodifiering innebär flyttar kontrollen ännu längre från lantbruket och driver mot ökad specialisering och en minskad, snarare än ökad, genetisk mångfald och variation. GMO används av storskaliga kemikalieföretag vilket har gett dem större kontroll över utsädesproduktion, på bekostnad av lantbrukarnas självständighet. Om det skulle ske en avreglering av GMO inom Europa skulle dessa företag få större kontroll över marknaden på bekostnad av lantbrukarnas inflytande.

…de nya genteknikerna bidrar till en ohållbar produktion.
GMO har använts utanför Europa i över 20 års tid och så gott som alla GMO-grödor är utvecklade för ett fåtal arter och för att klara en hög användning av farliga kemiska bekämpningsmedel. Inga GMO-grödor har hittills bidragit till mer hållbara odlingssystem. Det finns inget som tyder på att det skulle bli annorlunda med de nya GMO-teknikerna. Idag står företag som Bayer och ChemChina bakom majoriteten av GMO-grödorna och om de nya teknikerna tillåts inom Europa så är det dessa företag som har rätt infrastruktur och ekonomiska medel för att kunna skapa fler s.k. “Roundup-ready”- grödor och liknande. Inget tyder på att dessa företag helt plötsligt skulle ändra inriktning. Även om en avreglering skulle möjliggöra för andra typer av företag att satsa på växtförädling så är risken av de negativa konsekvenserna helt enkelt alldeles för stora. Vi vill inte riskera att det europeiska lantbruket går i samma riktning som jordbruket i USA.

…GMO botar inte svält.
Idag produceras tillräckligt med kalorier på planeten Jorden, men människor går ändå hungriga. Detta på grund av fattigdom och resursfördelning och att den mat som produceras inte finns tillgänglig på rätt plats och till rätt pris. Fler GMO-grödor kommer inte råda bot på de grundläggande utmaningarna med matsäkerhet. Det som behövs är andra typer av lösningar, såsom mer utbildning till lantbrukare/satsningar på infrastruktur/politisk stabilitet. GMO har hittills snarare lett till minskad variation i kosthållning, samt att lokala sorter slås ut och att det blir mindre näring i maten.

…konsumenter vill ha GMO-fri mat.
I länder där GMO tillåts, såsom USA, så finns det även starka konsumentröster för GMO-fri mat. Det finns en uppsjö av “gmo-fria” märkningar på mat och det är tydligt att det finns ett konsumentengagemang emot denna typ av mat. Därför vill vi fortsätta stå för den GMO-fria produktionen och erbjuda en mångfald av god, näringsrik mat som tagits fram utan GMO.

Ekologiska Lantbrukarna kommer att arbeta för att…
…så kallad “ny GMO-teknik” såsom CRISPR/gensax är också GMO och bör omfattas av samma lagstiftning.
Den nya gentekniken skiljer sig från den gamla på så sätt att det är en snabbare process, och utan att man inför gener från andra organismer. Grunden är dock densamma: det blir en direkt modifiering av växters eller djurs DNA. De nya GMO-teknikerna kan medföra liknande risker, problem och osäkerheter som de traditionella GMO-metoderna och bör därför omfattas av GMO-lagstiftningen. Genom att låta de nya GMO-teknikerna omfattas av lagstiftningen, så blir det enkelt att välja bort GMO. Det handlar om att skapa transparens i alla led och hjälpa lantbrukare och medborgare att göra medvetna val.

…“förorenare betalar” måste vara grunden för särhållning mellan gmo-fritt och nya gmo-tekniker.
Om EU går mot den samlade konsument och ekorörelsens vilja och klassar de “nya teknikerna” som icke-GMO så måste dessa produkter kunna särhållas. Den som skapar, äger och använder den nya GMO-tekniken ska också ha ansvaret för och bära kostnaden av särhållning så att GMO-fria grödor kan samexistera i regionen. Principen bör vara att “förorenaren betalar” (även kallad “Polluter pays principle”). Det GMO-fria lantbruket ska inte behöva stå för särhållningskostnader i till exempel foderanläggningar.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.