X

Bekämpningsmedel orsakar sjukdomar

4 december 2013
En omfattande sammanställning av forskningsstudier beställd av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, visar signifikanta samband mellan exponering för bekämpningsmedel och ökad förekomst av barnleukemi och Parkinsons sjukdom.

EFSA genomförde den hittills mest omfattande litteraturstudien om kopplingar mellan exponering för bekämpningsmedel och negativa effekter för den mänskliga hälsan i epidemiologiska studier. Forskarna gick igenom 603 vetenskapliga artiklar, rörande 23 olika sjukdomskategorier, som har publicerats mellan 2006–2012.

Nya data bekräftar kända effekter
För två sjukdomar, barnleukemi och Parkinsons sjukdom, konstateras att det finns ett stort antal studier och tidigare sammanställningar tillgängligt. I dessa fall jämförde forskarna med tidigare sammanställningar eller uppdaterade dessa med nyare data, och konstaterar att nyare data bekräftar redan kända effekter. De drar slutsatsen att det för både barnleukemi och Parkinsons sjukdom finns signifikanta samband mellan exponering för bekämpningsmedel och högre risk för sjukdomen.

Nästan 70 procent högre risk
Studien visade ett samband mellan en ökad förekomst av barnleukemi och exponering för bekämpningsmedel under graviditet och barndom. Sambandet var starkast för exponering under graviditet. Sammanlagt hittade forskarna en 30 procent högre risk vid exponering för ospecificerade bekämpningsmedel samt 69 procent högre risk vid exponering för insektsbekämpningsmedel i hemmet under graviditeten (exponering genom användning i hemmet fanns det flest data för). Ett nästan lika starkt samband fanns mellan exponering under barndomen och barnleukemi. Däremot hittades inget samband mellan moderns exponering innan graviditet och barnleukemi.

Yrkesmässig användning av bekämpningsmedel
För Parkinsons sjukdom mäter de flesta studier risken för att utveckla Parkinson efter yrkesmässig exponering. Forskarna hittar sammanlagt en 58 procent högre risk att insjukna i Parkinsons sjukdom för de som yrkesmässigt använder bekämpningsmedel än för andra. Indelningen i dessa grupper var oftast grov och av typen ja/nej eller någonsin/aldrig.

Metodutveckling krävs för att se samband
Forskarna konstaterar att trots det stora antalet studier är det svårt att dra starka slutsatser för flertalet undersökta hälsoutfall eftersom studiernas upplägg skiljer sig så mycket från varandra, och exponeringen är vanligtvis svår att uppskatta. Forskarna ser därför ett stort behov av att utveckla hur exponeringen mäts. Det stora antalet bekämpningsmedel, och det faktum att sjukdomar ofta uppstår långt efter exponering, komplicerar epidemiologiska studier som försöker koppla ihop bekämpningsmedelsexponering och hälsoeffekter.

Författarna skriver även att för endokrina sjukdomar som astma, allergi, diabetes, och fetma verkar risken öka vid exponering för bekämpningsmedel. Detta behöver undersökas närmare.

Texten är hämtad från EPOK/SLU. På deras hemsida kan du även läsa en kommentar från Axel Mie, Karolinska Institutet

Fler nyheter