X

Agroekologi kan förbättra produktivitet och miljö

11 februari 2016
Ekologiskt lantbruk, integrerad produktion och agroforestry är exempel på tillämpningar och system som bygger på agroekologi. I en omfattande brittisk studie visades att det med sådana system och tillämpningar kan finnas potential att samtidigt förbättra både produktivitet och miljö.

Studien ”The role of Agroecology in Sustainable Intensification” har genomförts av Organic Research Centre och Game and Wildlife Conservation Trust”. I studien undersöktes hur agroekologiska metoder och förhållningssätt ur ett brittiskt perspektiv kan bidra till hållbar intensifiering.

”Agroekologi” är ett begrepp som uppmärksammas allt mer som ett förhållningssätt när det gäller att förena miljömässig hållbarhet och produktionsmål genom att betona tillämpningar av ekologiska kunskaper och principer för att utforma och förvalta system för jordbruksproduktion.

Rapportförfattarna delar in hur agroekologin kan införlivas i livsmedelssystemen i tre olika nivåer:

1. Fokus på byte till alternativa metoder och insatsvaror i syfte att minska eller ersätta externa syntetiska och icke-förnybara insatser.
2. En fullständig omformning av hela produktionssystem på gårdsnivå.
3. Fokus på lantbruk som ett aktivitetssystem där människan ingår och där frågor om arbetskraft, kunskaper och kompetens på gården såväl som samverkan mellan producenter, aktörer i livsmedelskedjan och konsumenter ingår.

Läs mer på EPOK SLU:s hemsida

Fler nyheter