MENY menu

Livsmedelsstrategin

Strategi för en hållbar livsmedelsproduktion enligt Ekologiska Lantbrukarna

Maten är en gemensam nämnare till flera av vår tids samhällsutmaningar: folkhälsa, klimat, miljö och inte minst för landsbygdsföretagande. För att nå de nationella miljömålen, samt målen i EUs Green Deal, behöver vi ha en stadig livsmedelsproduktion, fokus på svensk konsumtion och ett varaktigt jordbruk. Ett viktigt steg är att öka andelen ekologiskt jordbruk och ekologisk livsmedelsproduktion, vilka både driver utvecklingen mot ökad hållbarhet på marknadsmässiga grunder och bidrar till god självförsörjningsförmåga. Nyttan av ekobondens arbete sträcker sig över hela samhället. Ekologisk produktion är ett resurseffektivt verktyg som kan adressera flera samhällsutmaningar och strävar efter en mer cirkulär produktion - vilket innebär mindre sårbarhet och starkare motståndskraft.

Sverige har inte råd med fortsatt förlust av jordbruk och lantbrukare. Istället behöver vi fler lantbrukare i hela landet för en förbättrad miljö och ökad biologisk mångfald, samtidigt som vi stärker landets beredskap i händelse av kris.

1. Lantbruk i hela landet

Vi behöver lantbruk och livsmedelsproduktion i hela vårt avlånga land som bidrar till biologisk mångfald, en rik natur och bättre miljö. Med lantbruk i hela landet är vi mindre sårbara i händelse av kris och stärker vår beredskap. Men för att det ska finnas lantbruk behöver vi stimulera återbefolkningen istället för urbaniseringen.

Förslag på åtgärder:

 • Kompensera för att ha likvärdiga logistik- och transportkostnader i hela landet för att lantbruket ska kunna fortgå från söder till norr och på så sätt uppnå en beredskapsnivå inom livsmedelsproduktionen.

 • Stärka kompensationsstödet för att gårdar i norr ska kunna komma upp i likvärdiga ersättningar som gårdar i söder för ett hållbart lantbruk i hela landet.

 • Återinför vallstödet för att fler ska ha en växtföljd med vall så att vi kan uppfylla EUs miljömål om ökad kolinlagringen, plus att vallen ger oss ett öppet landskap i hela landet och bättre ekonomi i grovfodret.

 • Stöd utveckling för försöksodling och forskning för att producera inhemskt proteinfoder till våra ekologiska lantbruksdjur (både till höns, gris och nöt)

 • Värna om den svenska beteslagstiftningen, om den vallbaserade livsmedelsproduktionen, om våra naturbeten för ett öppet landskap och en högre biologisk mångfald.
 • 2. En mångfald av lantbruk och en mångfald av lantbrukare

  Genom en mångfald av lantbruk och lantbrukare - allt mellan stora och mindre livsmedelsproducenter - med varierande verksamhetsinriktningar får vi bättre lönsamhet, bättre livsvillkor och en högre utnyttjad andel av matkronan dvs. en högre andel till bonden och mindre till mellanhänder. Det behövs mindre regional specialisering och mer varierade lantbruk. Därför behöver vi sätta mål för ett ökat antal lantbrukare och förenkla för mångsysselsättning och för det mindre företagandet - mångfald i produktion ger mångfald i kreativitet!

  Förslag på åtgärder:

 • Sätt upp volymmål i % för att öka antalet lantbrukare i Sverige.

 • Arbeta för en omvänd strukturförändring i jordbruket för att öka antalet lantbrukare.

 • Förenkla för generationsväxling för att unga lantbrukare ska kunna komma igång.

 • Utöka och stärka startstödet vilket är avgörande för att få fler nya lantbrukare, till exempel de lantbrukare som vill gå från hobby/fritid till halvtid/heltidsjobb på sin gård.
 • 3. Gårdar som klarar att producera mat även under kris/stress

  Med ett resurssnålt jordbruk, som det ekologiska systemet, blir vi mindre beroende av importerade insatsmedel, vilket gör att vi får ett motståndskraftigt lantbruk som ger Sverige en högre beredskap vid konflikter, handelsstörningar, smittor/sjukdomar eller vid väderpåfrestningar. För att detta ska fungera behöver vi ekologiska system som kan producera en stor del av sina egna insatsmedel, t ex sitt eget kväve.

  Förslag på åtgärder:

 • Inför en beredskapsersättning till mindre förädlingsföretag som kvarnar, mejerier och slakterier för att skapa regionala livsmedelskluster.

 • Starta löpande yrkesutbildningar för att kompetensutveckla i förädlingsbranschen, exempelvis mjölnare och slaktare, då vi idag förlitar oss på utländsk arbetskraft vilket inte ger någon säkert och kontinuitet då de lättare flyttar på sig.

 • Öka budgeten till våra naturbruksskolor för att ha gymnasie-och vuxenutbildningar med hög kvalitet för att stärka Sveriges lantbruk.

 • Satsa mer på omställning till inhemskt producerade fossilfria drivmedel.

 • Investeringar i teknik som skapar ett kretslopp mellan stad och land, istället för att använda oss av importerad växtnäring.
 • 4. En politik som vågar ta ansvar

  Där konsumenten inte betalar fullt ut för samhällsnyttan jordbruket erbjuder måste samhället kompensera. Med hjälp av en rättmätig strategisk plan kan vi nationellt skapa ett hållbart livsmedelssystem där vi både ger lantbrukaren en skälig levnadsstandard, och ersättning med ett utarbetat betalsystem för miljönyttan som lantbruket genererar. Med ekologisk produktion går vi mot en mer cirkulär ekonomi genom fler betande djur, återförd näring, en mindre användning av bekämpningsmedel och insatsmedel, vilket i sin tur ger mindre påverkan på vårt vatten och natur genom föroreningar och för hög kvävegödsling. Samtidigt kan vi producera fler hållbara livsmedel.

  Förslag på åtgärder:

 • Ändra om stödsystemet så att lantbrukarens miljönytta inte behöver betalas helt av konsumenten och istället bör statliga ersättningar ge lantbrukaren betalt för samhällsnyttan och skapa incitament att förändra produktionen mot större hållbarhet.

 • Uppmärksamma och omfördela djurhållningen så att vi får ett jämnt spritt djurantal över landet och undvika att vårt stödsystem stödjer intensiv djurhållning på liten yta.

 • Begränsa föroreningar i vår miljö, vårt vatten och våra livsmedel genom att ge ersättning till dem som väljer att producera och odla utan bekämpningsmedel (ekologiska såväl som icke-ekologiska lantbrukare).

 • Möjliggör för återcirkulation av ren näring från samhället tex. så att fekalier och urin kan återföras till åkermarken för att minska vårt beroende av importerade insatsmedel.
 • 5. En produktion och konsumtion går hand i hand

  Det svenska lantbruket producerar i framtiden näringstät, god och nyttig mat. Vi behöver mål för att premiera mat som är bra för både hälsan och klimatet - här finns ekojordbruket med ett färdigt systemtänkande, väldefinierat genom lagstiftning och med tydliga kontrollfunktioner. Genom att utbilda barn i skolan om hur vår mat produceras och genom att främja att mat lagas från grunden i den offentliga måltiden kan vi öka den svenska ekologiska konsumtionen - efterleva våra ekologiska mål - och samtidigt ge Sveriges befolkning möjligheten att få en bättre folkhälsa.

  Förslag på åtgärder:

 • Satsa på att utbilda barn i grundskolan om hur vår mat produceras och vilken påverkan den har på hälsan och klimatet.

 • Satsa på naturbruksgymnasier med bra undervisning och mycket kvalitet.

 • Upprätthålla så att offentlig upphandling stöttar målen på 60% för ekologiska produkter och svenskt uppnås inom den offentliga måltiden.
 • Slutsats

  Vi vill att den svenska livsmedelsproduktionen ska genomsyras av marknadsmässiga framgångar och stark konkurrenskraft. Det uppnår vi genom långtgående ambitioner när det gäller klimat, hållbarhet, djurvälfärd, en god självförsörjningsförmåga och folkhälsa. Om detta ska fungera är det absolut nödvändigt med lantbruk i hela landet och en variation av lantbrukare.

  Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


  "Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

  Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

  KONTAKTA OSS

  Ekologiska Lantbrukarnas kansli
  nås på telefon 010-750 08 55 eller
  via mail kansliet@ekolantbruk.se

  TELEFONTIDER

  Måndag: stängt
  Tisdag: 8-12
  Onsdag: 8-12
  Torsdag: 8-12
  Fredag: stängt

  POSTADRESS

  Ekologiska Lantbrukarna
  C/o KRAV Ekonomisk förening
  Box 1037
  751 40 Uppsala

  OBS ej paket!
  Kontakta kansliet för
  mer information.