X

Stämmouttalande: mer helhetssyn i klimat och lantbruksforskningen behövs

7 mars 2019
Vid dagens riksstämma i Gimo antogs följande uttalande:

Till Forskarsamhället

UTVECKLA METODER FÖR HELHETSSYN I FORSKNINGEN OM KLIMAT OCH MAT

Idisslare som äter mycket grovfoder och bete är miljöhjältar men utropas ofta till att vara en stor orsak till klimatförändringarna. Forskningen tar då inte hänsyn till hur biologin i jordbruket fungerar. Man bortser från att gården ingår i biosfären där jord, klimat, vatten, grödor, insekter och djur samspelar med varandra.

Utsläppen av fossilt kol måste minska och användningen av produkter som produceras via biologiskt kol inom ramen för kretsloppet med allt levande måste öka. Idisslare i ekologisk produktion har höga krav på en stor andel grovfoder i foderstaten, under betessäsongen även att en majoritet av foderintaget ska vara från beten. Detta gör dem till en resurssmart kolsänka och främjare av biologisk mångfald.

En förklaring till den alltför förenklade bilden som många klimatforskare bidrar till är att Livscykelanalysen (LCA) är ett dominerande verktyg för att analysera klimatpåverkan från jordbruket. Metoden är ofta dålig för biologiska system då det inte finns koppling till hur det som analyseras ingår i ett större sammanhang.

Ekologiska lantbrukarna anser att forskarsamhället måste ta ett ansvar för att belysa hela bilden om lantbrukets klimatpåverkan. Det betyder till exempel:

· Starta med helheten – hur samspelar jordbruket, lantbrukaren och biosfären?
· Forskning på lantbrukssystem som kan motstå störningar i klimat- och samhällsfunktioner.
· Utveckla forskningsmetoder som förmår att analysera klimatpåverkan och biologisk mångfald samtidigt.

Antaget som officiellt stämmouttalande av Ekologiska Lantbrukarnas riksstämma i Gimo, den 7 mars 2019.

Kontakt:

Anders Lunneryd, Ordförande Ekologiska Lantbrukarna
070-898 95 21

Niels Andresen, Verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna
070-380 98 96

Fler nyheter