X

Sök material

Ekologiska lantbrukarna samlar och sprider material, nyheter och fakta som är intressant för dig som ekolantbrukare eller för dig som är nyfiken på att lära dig mer om ekologisk produktion. Vi lägger upp och sprider föreningens material och sådant vi skapat i våra projekt, samt material framtaget av andra om ekologisk produktion.

Hitta även lättillgänglig fakta och forskning om ekologisk produktion på SLU Ekologisk produktion och konsumtions (Epoks) samlingssida www.ekofakta.se

Skriv sökord i sökrutan eller klicka på de olika kategorierna för att hitta det du är nyfiken att läsa mer om.
Faktablad

Mat åt alla med ekologiskt lantbruk?

Ekologiska jordbruksmetoder kan snabbt och billigt höja skördarna för småbrukare i den fattiga världen, där matproduktionen behöver öka. Därför är ekologiskt lantbruk en del av lösningen på världsförsörjningen, trots att det ger sänkta skördar i den rika världen. Livsmedels-försörjning handlar bara till en liten del om skördenivåer, mer om rättvisare fördelning, minskat svinn och slöseri, och långsiktigt uthålliga produktionsmetoder.
Öppna filen
Faktablad

Mat åt alla med ekologiskt lantbruk? - Referenser

Öppna filen
Faktablad

Mindre kväve i jordbruket nödvändigt för klimat och miljö

Jordbrukets kvävetillförsel måste minska till hälften eller mindre. Dagens kväveanvändning driver på växthuseffekten och skapar en rad andra
miljöproblem. Ekologiska bönder är betydligt kvävesnålare än konventionella, men allt lantbruk har långt kvar till uthålliga nivåer.
Öppna filen
Faktablad

Mindre kväve i jordbruket nödvändigt för klimat och miljö - Referenser

Öppna filen
Faktablad

Större biologisk mångfald på ekologiska gårdar

Ekologiskt lantbruk är ett sätt att bromsa minskningen av biologisk månfald. Många vetenskapliga studier visar stora positiva effekter för växter, djur och mikroorganismer. Mångfalden har också ekonomisk betydelse, eftersom naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster är större på ekologiska gårdar.
Öppna filen
Faktablad

Större biologisk mångfald på ekologiska gårdar - Referenser

Öppna filen